Het nieuwsgierigste bureau van Nederland
Creative Valley Utrecht CS

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV te Bilthoven/Utrecht
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV.
 2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
 2. Desgevraagd zal REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
 3. De voor de werkzaamheden ten behoeve van projecten van opdrachtgever ingekochte materialen, waarvoor de verantwoordelijkheid bij REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ligt, worden doorbelast met een opslag van 15%.
 4. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar opdrachtgever is gevestigd.
 5. Alle betalingen dienen aldaar op een door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

 1. Een opdracht wordt door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen (waaronder ook een bevestiging per email wordt verstaan), hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 3. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
 4. Opgegeven wijzigingen in de opdracht kunnen slechts worden geaccepteerd, met inachtneming van het overigens in deze voorwaarden bepaalde, indien deze schriftelijk, waaronder ook te verstaan per email, zijn doorgegeven.
 5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV .
 6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 6. Relatiebeheer

 1. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV maakt van alle contacten met de opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV aanleiding geeft.
 3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV aan de inhoud ervan gebonden.
 4. In geval binnen vier dagen na het contact door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV actie moet worden ondernomen, zal van tevoren akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd.
 5. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon.

Artikel 7. Inschakeling derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 8. Betalingstermijn

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
 2. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV tot betaling van deze kosten verplicht is.
 4. Porto- en andere verspreidingskosten voor posterreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 5. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende ECB depositorente plus 2%.
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 80,– per vordering bedragen.

Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding

 1. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV gederfde inkomen.

Artikel 10. Levertijden

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV .

Artikel 11. Zorgplicht

 1. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 2. In het bijzonder draagt REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV zorgt voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het communicatiemedium, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV beslissend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV effectief vrijwaart. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ex artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 14. Exoneratie

 1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV nimmer verplicht.
 2. De aansprakelijkheid van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 3. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV eindigt, voor zover zij aan REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV   toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 3. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
 4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV .
 6. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 17. Aard en duur van de overeenkomst

 1. REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV gerechtigd zonder overleg met c.q toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
 3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 18. Afwikkeling relatie

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.
 2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 19. Overdracht en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 20. Bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin REPUTATIONS CONTENT & CAMPAGNES BV gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.